Bodem-water warmtepomp, warmte uit de bodem

Geschatte leestijd: 13 minuten
Warmte met de bodem-water warmtepomp

Wat is een bodem-water warmtepomp? En hoe werkt zo’n bodem-water warmtepompsysteem? Waar moet je op letten bij de aanschaf van een bodem-water warmtepomp? En wat levert een bodem-water warmtepomp financieel op? In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een bodem-warmtepomp toepasbaar is in jouw woning en wat je daarmee bespaart op je energierekening en CO2 uitstoot.

Hoe werkt een bodem-water warmtepomp?

Een bodem-water warmtepomp is een warmtepompsysteem die de bodem als warmtebron gebruikt. De warmtepomp maakt gebruik van een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ om warmte aan de bodem te onttrekken. De bodemwarmtewisselaar komt in verschillende vormen voor, maar de basis is een gesloten buizensysteem met daarin water of ‘brine’. ‘Brine’ is een mengsel van water en een anti-vriesvloeistof (in veel gevallen glycol).

De bodem slaat gedurende het jaar zonnewarmte op. Door de isolerende werking van aarde heeft de bodem op geringe diepte al een redelijk constante temperatuur van zo’n 100 tot 120 Celsius. Ideaal om je woning mee te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Afhankelijk van de warmtevraag van je huis en het type bodem worden er meterslange plastic buizen aangelegd. De ‘brine’ of het water in de bodemwarmtewisselaar wordt rondgepompt en neemt de temperatuur van de bodem over. Deze warmte wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp in je woning die de vrijgekomen warmte-energie gebruikt voor het verwarmen van het leidingwater in het verwarmingssysteem.

Een bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron wat betekent dat de verschillende seizoenen van het jaar weinig tot geen invloed hebben op het rendement van de warmtepomp. Er is een vrijwel constante bodemtemperatuur gedurende het hele jaar waardoor je een veel hoger rendement (COP) haalt vergeleken met een warmtepomp die warmte onttrekt uit de buitenlucht.

Warmtepomp systeem + elektrisch verwarmingselement

Soms wordt er gekozen voor het combineren van een bodem-water warmtepomp met een elektrisch verwarmingselement. Deze oplossing wordt vaak toegepast in situaties waar het financiële rendement verbetert als een deel van de warmtevraag over wordt gelaten aan een elektrisch verwarmingselement. Het systeem wordt dan ingericht met een warmtepomp met een vermogen met een bèta factor van 0.8. Dit betekent dat de bodemwarmtewisselaar 80% van de maximale warmtebehoefte kan leveren bij een buitentemperatuur van -100 Celsius. Het aantal dagen per jaar dat het buiten daadwerkelijk zo koud is, is zeer beperkt. Met een beta factor van 0.8 kom je slechts 3% van het jaar met dit vermogen te kort. Dat betekent dat je slechts 3% van de tijd de elektrisch ‘booster’ nodig hebt om bij te verwarmen. Dit elektrisch verwarmingselement zit vaak al in de bodem-water warmtepomp geïnstalleerd. Je hoeft dit element dus niet apart aan te schaffen.

Waarom is het financieel interessant om met een elektrisch verwarmingselement bij te verwarmen? En wat betekent dit voor de levensduur van de warmtepomp? De kosten voor een bodemwarmtewisselaar worden voornamelijk bepaald door het aantal meters buis dat in de bodem geplaatst moet worden. Elke meter buis staat voor een deel van het vermogen. Als je 80% in plaats van 100% van het vermogen uit de bodemwarmtewisselaar haalt, betekent dit een kostenbesparing van 20%. Dit terwijl je alsnog 97% van de tijd de warmte uit de bodem haalt. De exacte kosten worden verderop in dit artikel berekend.

Een ander belangrijk aspect is de levensduur van de warmtepomp. Doordat deze minder vaak aan-en-uit hoeft te gaan door de wisselende warmtevraag (dit wordt ook wel pendelen genoemd), verleng je de levensduur van de warmtepomp. Dit komt ten goede aan het financiële rendement.

Dus anders dan bij een hybride lucht-water warmtepomp, waar de woning kenmerken van grote invloed zijn op de keuze voor een hybride of standalone warmtepompsysteem, is dit in het geval van een bodem-water warmtepompsysteem vooral een technische en financiële overweging.

De bodembron of bodemwarmtewisselaar

Een bodemwarmtewisselaar kan op verschillende manieren toegepast worden afhankelijk van de situatie in de bodem of ‘tuin’. Het meest voorkomende systeem is een verticale bodemwisselaar met buizen die verticaal de grond in gaan. Hiervoor dienen er een aantal gaten geboord te worden om de buizen in aan te leggen.

Een variant op de verticale bodemwarmtewisselaar is de warmtekorf: opgerolde buizen in een gat onder de grond. Die kan worden toegepast als er niet diep geboord mag worden of als er oppervlaktewater als bron kan worden gebruikt (een nabij gelegen beekje bijvoorbeeld).

Een tweede variant is de ‘energiepaal’: een heipaal met daarin leidingen verwerkt die de warmte transporteren van de bodem naar de warmtepomp. Dit is een interessante optie in het geval van renovaties of nieuwbouw.

Naast de zogenaamde verticale bodemwisselaar, bestaat er ook een horizontale bodemwisselaar. Deze werkt volgens hetzelfde principe als een verticaal systeem met het verschil dat de leidingen horizontaal in een U-patroon worden gelegd. Het is in feite een omgekeerde vloerverwarming die onder 1-2 meter zand gelegd wordt in je tuin, weide of grasland.

Er bestaan overigens nog legio varianten van warmtewisselaars die niet in dit artikel behandeld zijn. Bovenstaande systemen komen het meest voor in Nederland en zijn inmiddels gemeengoed.

Wat is het rendement van een bodem-water warmtepompsysteem?

Het rendement van een warmtepompsysteem is doorgaans moeilijk te voorspellen. Veel is afhankelijk van de gekozen bèta factor en het gebruik van het elektrisch verwarmingselement, de buitentemperatuur en de temperatuur van het waterafgifte systeem. Deze factoren beïnvloeden de COP gemeten over een volledig jaar. Daarnaast is er onderscheid in de COP voor verwarming en de COP voor warm tapwater. Ten slotte heeft ook de verhouding warm water en warmte verbruik invloed op het rendement.

Anders dan bij een warmtepompsysteem die de buitenlucht als bron gebruikt, heeft een bodem-water warmtepomp een kleine invloed op de SCOP (de SCOP is de gemiddelde COP gerekend over het hele stookseizoen). Door de bijna gelijkblijvende bodemtemperatuur is er nauwelijks een verschil tussen de zomer en winter. Door de stabiele bron is de COP van een bodemwarmtepomp daardoor vrijwel gelijk gedurende het jaar. Als de warmtepomp met een bodemtemperatuur van 100 Celsius de woning moet verwarmen door middel van laagtemperatuur verwarming  tot 350 Celsius, zal het rendement uitkomen op een COP van 4,2 – 4,8. Voor het maken van warm water voor de douche of kraan, kun je rekenen op een COP van 2,8 – 3,2. Wanneer je verwarmt met het elektrische verwarmingselement dan is dit vaak met een COP van 0,9 – 1,2.

Dit getal is onafhankelijk van het gekozen systeem, met of zonder elektrische na-verwarming. Wat wel van invloed kan zijn, is de mate waarin de woning geïsoleerd is en de grote van de installatie.

Koelen met een bodem-water warmtepomp

Een bodem-water warmtepomp kan, net als de meeste andere warmtepompen, ook koelen. Hiermee verhoog je het comfort in huis tijdens de zomer. Dit doe je door de compressor in de warmtepomp uit te zetten waardoor de aanvoertemperatuur lager wordt. De warmtepomp neemt dan de bodemtemperatuur (100 tot 120 Celsius) over zonder deze te verhogen naar de aanvoertemperatuur met welke je de woning normaalgesproken verwarmt.

Passief koelen met een bodem-water warmtepomp

Er zijn twee manieren van koelen: actief en passief. De manier waarop een warmtepomp koelt, heeft te maken met het gekozen systeem en de type bron. Daarin is een onderscheid te maken tussen ‘passief’ en ‘actief’ koelen. Een bodem-water warmtepomp koelt ‘passief’.

In tegenstelling tot bij actief koelen, verbruikt de warmtepomp bij passief koelen weinig energie. Dit komt door de gunstige ‘koude’ bodemtemperatuur die opgepompt wordt. De compressor – de grootste energieslurper in het hele warmtepompsysteem – hoeft daardoor niet aan te staan. De circulatie warmtepompen die wel nodig zijn, verbruiken slechts een klein beetje energie waardoor je voor een klein bedrag aan elektriciteit de hele zomer kan koelen. Vaak ben je voor het koelen van je woning gedurende de hele zomer slechts 10 euro kwijt!

Deze 10 euro kun je ook nog eens terugverdienen doordat je met het koelen van de woning de bodembron weer opwarmt met warm retourwater vanuit de woning. De bodemtemperatuur stijgt waardoor je in de herfst, wanneer je de verwarming weer aanzet, met een iets hoger rendement kan verwarmen. Daarmee heb je die 10 euro zo weer terugverdiend.

Is jouw woning geschikt voor een bodem-water warmtepomp?

Twee belangrijke factoren die bepalen in hoeverre jouw woning (al) geschikt is voor het toepassen van een warmtepomp zijn de mate waarin je woning is geïsoleerd en de mogelijkheid tot het verwarmen met lage temperaturen.

Het bouwjaar van een woning is doorgaans een goede indicator voor de mate waarin de woning is geïsoleerd. Over het algemeen zijn huizen gebouwd na 2000 geschikt voor het toepassen van een bodem –water warmtepomp. Heb je een huis van voor 2000? Dan zijn er vaak aanpassingen benodigd om een warmtepomp toe te kunnen passen.

Qua verwarmingssysteem geldt dat in het geval van vloerverwarming, laagtemperatuur convectoren en/of wandverwarming het mogelijk is om op een lage temperatuur te stoken. Hierbij geldt, hoe lager de stooktemperatuur hoe beter dit is voor het rendement (COP). Een bodem-water warmtepomp werkt niet wanneer je traditionele radiatoren hebt.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met de ruimte benodigd voor het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Heb je een kleine tuin en is deze omringd met muren van andere woningen? Dan wordt het waarschijnlijk lastig om een boor- of graafmachine te vinden die op die plek kan komen. Heb je weinig buitenruimte, maar daar omheen wel veel werkruimte voor grote machines op gemeentegrond of het erf van de buren? Dan kun je met de buren of gemeente afspraken maken over het tijdelijk gebruiken van hun grondgebied.

Benieuwd of jouw woning geschikt is voor een warmtepomp? In dit artikel lees je hoe je daar achter komt.

Voor en nadelen bodem-water warmtepomp

Een groot voordeel van een bodem-water warmtepomp is dat deze tot een besparing van wel 50% op je energierekening kan leiden. Op de lange termijn is dat een flink bedrag, wat weer bij zal dragen in de woningwaarde. Door het toepassen van een bodem-water warmtepomp bespaar je ook aanzienlijk in CO2 uitstoot. Het scheelt toch al gauw ruim 50-60% op je milieu-impact.

Een nadeel van een bodem-water warmtepomp zijn de hoge woningeisen (laagtemperatuur verwarming en isolatiewaarde). Bovendien vraagt dit systeem om een investering met een lange adem waarvan de terugverdientijd tamelijk hoog is.

Voordelen:

 • Hoog rendement (COP)
 • Tot 50% besparen energiekosten
 • Passief koelen
 • Subsidie beschikbaar
 • Geen buitenunit
 • Geen last van geluid

Nadelen:

 • Grote investering
 • Lange terugverdientijd
 • Specialistisch bedrijf nodig voor maken van bron in bodem
 • Installatie neemt ruimte in beslag
 • Alleen erkende installateurs met vak certificaten

Financieel rendement van een bodem-water warmtepomp

Het is over het algemeen moeilijk om een inschatting te geven over het financieel rendement van een warmtepomp. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het rendement in jouw situatie. In eerste instantie is de afgifte temperatuur van je verwarmingssysteem bepalend (250 tot en met 450 Celsius), net als de isolatiewaarde van je woning. Ook het gebruik van verwarmingswater in verhouding tot warm water en de grootte van je huis zijn van invloed. Wanneer je naar verhouding meer warm water dan verwarmingswater nodig hebt, resulteert dit in een lager rendement. Warm water moet op een hogere temperatuur gebracht worden en dit kost meer energie.

Om een inzicht te geven in het financiële rendement van een warmtepomp hebben we hieronder drie scenario’s uitgewerkt. Dit maakt het eenvoudiger om de verschillende verwarmingssystemen (een Hr-ketel, een warmtepomp met het gebruik van de elektrische naverwarmer en een bodem-water warmtepomp) met elkaar te vergelijken.

Voorbeeldwoning:

 • Vrijstaand huis
 • Woonoppervlak: 220m2 over 3 verdiepingen
 • Bouwjaar: 2001
 • Isolatiewaarde woning: goed geïsoleerd en met HR+ glas
 • Ventilatie: balansventilatie met warmteterugwinning
 • Huishouden: 4 personen
 • Warm waterverbruik: 200 liter per dag
 • Verwarmingssysteem: vloerverwarming of laagtemperatuur verwarming
 • Kosten elektriciteit: €0,19 per kWh
 • Kosten gas: €0,64 per m3
 • Maximale warmtevraag: 13.750 kW bij -100 Celsius
 • Totale warmtevraag per jaar: 22.688 kWh

Optie 1. Een Hr-ketel

In de voorbeeldwoning wordt een ketel gebruikt die voldoet aan de laatste eisen. Deze verwarmt en maakt warm water op basis van de hoogst haalbare rendementen die gelden voor cv-ketels. De kosten voor installatie en aanschaf komen uit op een totaalbedrag van €3.025.- inclusief BTW. Het gasverbruik voor verwarming en warm water is 2.908 m3 per jaar. Met een gasprijs (peiljaar 2017) van €0,64 per m3 komt dat neer op een bedrag van €1.861,- voor gasverbruik per jaar.

HR107 cv-ketel 25CW6 €2.178,00
Installatiekosten €847,00
Totale investeringskosten €3.025,00

De levensduur van de cv-ketel is maximaal 15 jaar en daarom wordt berekend wat de kosten zullen zijn 15 jaar na aanschaf. In deze berekening wordt ook een jaarlijkse inflatie (2%) en stijging van de gasprijzen (1%) meegenomen. Het totaalbedrag voor de aanschaf van de cv-ketel en gasverbruik voor 15 jaar komt dan uit op een totaalbedrag van €33.788,-.

Optie 2. Een elektrisch verwarmingselement met een bodem-water warmtepomp

De cv-ketel wordt uit de voorbeeldwoning gehaald. Daarvoor in de plaats komt een bodem-water warmtepomp. Deze wordt geleverd met een elektrisch verwarmingselement dat 30% van het verwarmingsvermogen voor zijn rekening neemt. De warmtepomp werkt in dit geval dus met een bèta factor van 0.7. Zoals eerder uitgelegd, betekent dit dat de bodembron 70% van de maximale warmtebehoefte kan leveren bij een buitentemperatuur van -100 Celsius. Het aantal dagen per jaar dat het buiten daadwerkelijk zo koud is, is zeer beperkt. Met een beta factor van 0.7 kom je slechts 5% van het jaar met dit vermogen te kort. In slechts 5% van de tijd is de elektrisch ‘booster’ nodig om bij te verwarmen. In 95% van de tijd kan de bodembron zelfstandig in de warmtevraag voorzien.

Om 70% van de maximale warmtevraag aan te kunnen, heb je in dit geval dus een warmtepomp nodig met een vermogen van 9.625 Watt (maximale warmtevraag 13.750 kW x 0,70). Om het warmtevermogen van 9.625 Watt uit de bodembron te halen is een buizenstelsel van 193 meter lang in de bodem nodig. De kosten hiervoor zijn circa €5.775,-.

De kosten voor de warmtepomp, installatie en boilervat (200 liter) komen uit op een investering van €9.983,- incl. BTW. Het totale kostenplaatje komt daarmee op een bedrag van €15.758,-. Voor deze warmtepomp krijg je van de overheid nu nog een subsidie van €2.800,-. Daarmee komen de aanschafkosten uit op een bedrag van €12.958,-.

Prijs warmtepomp 8,1 kW €7.139,-
Boilervat 200 liter €1.029,-
Bodembron aanleggen €5.775,-
Installatiekosten €1.815,-
Subsidie (ISDE) -€2.800,-
Totale investeringskosten €12.958,-

Om het energieverbruik per jaar te bepalen voor deze situatie moeten er twee berekeningen worden gemaakt. Eén voor het elektriciteitsverbruik van de elektrische verwarmer en één voor de warmtepomp die warmte uit de bodembron haalt. Met dit systeem is er geen gasverbruik.

De warmtepomp gebruikt per jaar 5.491 kWh aan elektriciteit voor het verwarmen en het maken van warm water in de woning. De elektrische naverwarmer voorziet in 5% van de totale warmtevraag per jaar (1.134 kWh). Dit doet de naverwarmer met een COP van 1, oftewel voor elke kWh is er één kWh aan elektriciteit nodig.

Het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik is dan 6.625 kWh. Met een elektriciteitsprijs van €0,19 per kWh betekent dit een bedrag van €1.259,- per jaar voor het verwarmen van de woning.

In vergelijking met verwarmen met een hr-ketel, betekent dit een verlaging van de vaste lasten met een bedrag van €602,- per jaar! Het totale bedrag dat je kwijt bent in de 15 jaar dat je verwarmt met de bodem-water warmtepomp met een bèta factor van 0.7 komt uit op €33.680,-. Dit eindbedrag betekent een kleine besparing van €108,- aan aanschaf en verbruikskosten over een periode van 15 jaar ten opzichte van optie 1. De vaste lasten gaan sterk omlaag, maar de investering die je moet doen om de warmtepomp aan te schaffen ligt veel hoger dan voor een cv-ketel.

Optie 3. Een standalone bodem-water warmtepomp met een buffer/boilervat

De cv-ketel wordt uit de voorbeeldwoning gehaald. Daarvoor in de plaats komt een bodem-water warmtepomp die 100% van het vermogen, om te verwarmen en warm water te maken, uit de bodem haalt. Hiervoor is een iets grotere warmtepomp nodig en een grotere bodembron.

De warmtepomp werkt in dit scenario met een bèta factor van 1. Dit betekent dat de warmte die gedurende het hele jaar nodig is voor 100% door de bodembron wordt geleverd. De bodembron moet 100% van de maximale warmtevraag aankunnen dus in dit geval is er een warmtepomp met een vermogen van 13.750 Watt nodig. Om dit vermogen uit de bodem te halen moet er een 275 meter lang buizenstelsel in de bodem aangebracht worden. De kosten hiervoor komen uit op een bedrag van circa €8.250,-.

De kosten voor de warmtepomp, installatie en het boilervat (200 liter) komen uit op een investering van €10.225,- incl. BTW. Het totale kostenplaatje komt daarmee op een bedrag van €18.475,-. Voor deze warmtepomp krijg je van de overheid nu nog een subsidie van €2.800,-. Daarmee komen de aanschafkosten uit op een bedrag van €15.674,-.

Doordat er in deze situatie geen gebruik wordt gemaakt van een elektrische naverwarmer, wordt er efficiënter omgegaan met elektriciteit. Als gevolg valt de elektriciteitsrekening iets lager uit dan in optie 2. Het verbruik op jaarbasis is 5.541 kWh. De kosten voor elektriciteit komen daarmee uit op een bedrag van €1053,- per jaar. Dit betekent een verlaging van de vaste lasten met een bedrag van ruim €808,- per jaar ten opzichte van optie 1! Het totale bedrag dat je kwijt bent voor installatie, aanschaf en elektriciteitsverbruik voor 15 jaar verwarmen komt uit op €32.967,-. Vergeleken met de cv-ketel betekent dit een totale besparing van €821,-. Hier staat een nog hogere investering tegenover dan de benodigde investering voor een bodem-water warmtepomp met een bèta factor van 0.7 of een cv-ketel.

Prijs warmtepomp 8,1 kW €7.381,00
Boilervat 200 liter €1.028,50
Bodembron aanleggen €8.250,00
Installatiekosten €1.815,00
Subsidie (ISDE)– €2.800,00
Totale investeringskosten €15.674,50

Conclusie en terugverdientijd

Wat is nu wijsheid, kies je voor het gebruik van een warmtepomp met elektrische naverwarmer of voor volledig verwarmen op een bodembron of moet je toch voor de cv-ketel gaan?

De uitgangspunten in bovenstaande berekeningen zijn conservatief als je kijkt naar de gekozen rente, energieprijsstijgingen en levensduur van warmtepompen ten opzichte van cv-ketels. Er is uitgegaan van een scenario waarbij de prijs voor gas met slechts 1% per jaar stijgt, terwijl dit in de afgelopen 10 jaar al is gestegen met ruim 18%. De energiekosten daarentegen zijn nauwelijks 1% per jaar gestegen waardoor dit gecombineerd een negatief effect heeft op de totale kosten over 15 jaar.

Als je uit gaat van dit conservatieve scenario dan komen daar de volgende terugverdientijden uit:

 InvesteringKosten 15 jaarWinstTerugverdientijd
Optie 1 €3.025,-€33.788,-€0,-N.v.t
Optie 2 €12.958,-€33.680,-€108,-15 jaar
Optie 3 €15.675,-€32.967,-€821,-15 jaar

Een terugverdientijd van 15 jaar voor een bodem-water warmtepompsysteem zoals hierboven klinkt in eerste instantie misschien niet aantrekkelijk. Het is daarom belangrijk om te weten dat de bodembron zeker 30 jaar meegaat. Na 15 jaar is de maximale levensduur van je cv-ketel of warmtepomp bereikt en moet je deze opnieuw aanschaffen. Indien je al een warmtepomp had, heb je de investering voor de bodembron dan al deels terugverdiend. Als gevolg is het verschil in de kosten voor een nieuwe cv-ketel of een warmtepomp nu veel kleiner. Dit is goed te zien wanneer je de investering over een termijn van 30 jaar bekijkt. Daarbij wordt heel snel duidelijk wat het financiële voordeel is van een bodem-waterbron ten opzichte van een cv-ketel.

 InvesteringKosten 30 jaarWinstTerugverdientijd
Optie 1 €3.025,-€74.110,-€0,-N.v.t
Optie 2 €12.958,-€70.283,-€3.827,-25 jaar
Optie 3 €15.675,-€65.784,-€8.327,-23 jaar

 

Financieel gunstig op lange termijn en meest milieubesparend!?

De tabel laat zien dat een bodem-water warmtepompsysteem die volledig op een bodembron verwarmt het meest duurzame resultaat en het beste rendement op lange termijn behaalt. In 23 jaar tijd heb je de extra investeringskosten terugverdiend en na 30 jaar houd je meer dan €8.000,- over in je portemonnee ten opzichte van de HR-ketel. Heb je een lange adem en wil je optimaal besparen op energieverbruik en een hoog rendement op lange termijn? Dan is dit de beste optie.

Minder hoge investeringskosten?

Ga je voor een duurzaam resultaat, maar wil je de investeringskosten een beetje beperken dan kies je voor de warmtepomp die ook gebruik maakt van een naverwarmer. Omdat de elektrische naverwarmer minder efficiënt is dan de warmtepomp is de besparing op je energiekosten dan wel iets lager.

Wist je dat!

Heb je een bodem-water warmtepomp waarmee je volledig elektrisch verwarmt, én kookt je elektrisch? Dan kun je volledig van het gas af! Je kosten voor vastrecht komen te vervallen en je warmtepomp is nog sneller terugverdient!

Tips bij de aanschaf van een warmtepompsysteem

 • Isoleer de leidingen in je woning goed! Er gaat veel warmte verloren bij het transport van warmte door je leidingen. Dit is gemakkelijk op te lossen door buisisolatie uit de bouwmarkt.
 • Zorg dat je niet koelt in de badkamer door een klepje te laten plaatsen bij de verwarming in de badkamer. Als een badkamer gekoeld wordt, ontstaat er veel condens en blijft de badkamer langer nat. Dit zorgt voor vocht en schimmelproblemen.
 • Overweeg je een bodem-water warmtepomp en heb je een huis gebouwd voor 2000? Ga dan na of jouw woning voldoende geïsoleerd is en of je deze met lage temperaturen kan verwarmen (250 tot 450 Celsius).
 • Met een warmtepomp kan je ook een zwembad efficiënt verwarmen! Zorg er dan voor dat het vermogen van de warmtepomp voldoende is om het zwembad te verwarmen en dat de warmtewisselaar van het zwembad zelf geschikt is.
 • Met een bodemwarmtewisselaar kun je ook andere ‘bronnen’ gebruiken als warmtebron. Denk hierbij aan biomassa, oppervlaktewater, zonneboilers of riothermie. Bekijk wel eerst goed of je hiervoor een vergunning nodig hebt.
 • Een bodem-water warmtepomp zal de waarde van je woning aanzienlijk verhogen! De vaste lasten dalen en dat vinden banken fijn. Ze zullen dan ook eerder geneigd zijn om een hogere hypotheek af te geven voor een woning met een warmtepomp.

Denk je dat jouw huis geschikt is voor de toepassing van een warmtepomp en wil je graag weten wat dit oplevert? Vind via GreenHome.nl een betrouwbare installateur die jou kan helpen bij het kiezen van een warmtepomp.

Lees ook:

Bekijk ook de thema-pagina warmtepomp en ontdek of deze maatregel voor jou interessant is.